psalm 78 tagalog

I will declare wise sayings; I will speak mysteries from the past— things we have heard and known and that our fathers have passed down to us. Kung paanong kaniyang inilagay ang kaniyang mga tanda sa Egipto, at ang kaniyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan; Nang kaniyang patayin sila, sila'y nangagusisa sa kaniya: at sila'y nagsibalik, at nagsihanap ng tapat sa Dios. to those who are obedient to his instructions . 59 Psalms in Tagalog translation and definition "Psalms", English-Tagalog Dictionary online. galit 'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. At sinaktan niya sa likod ang kaniyang mga kaaway: inilagay niya sila sa laging kadustaan. 78 Give ear to my instructions, my people, bend your ears to the say of my mouth. Maschil of Asaph. 1 My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. 5Sapagka't siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob, at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kaniyang iniutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak: 6Upang maalaman ng lahing darating, sa makatuwid baga'y ng mga anak na ipanganganak; na siyang magsisibangon, at mangagsasaysay sa kanilang mga anak: 7Upang kanilang mailagak ang kanilang pagasa sa Dios, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Dios, Kundi ingatan ang kaniyang mga utos: 8At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi; isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Dios. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Ako'y dadaing ng aking tinig sa Dios; sa Dios ng aking tinig; at kaniyang didinggin ako. I’ve read and listened to this Psalm all my life, so popular that it is the passage of Scripture known by most everyone, even non-believers. 1 GIVE EAR, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth. Ibinigay rin naman niya ang kanilang mga hayop sa granizo, at sa mga lintik ang kanilang mga kawan. 2 I will open my mouth in a lesson of history, will stream mysterious facts from ancient time. At binigyan sila ng trigo ng langit. Trivia: Moses wrote Psalms chapter 90. Nguni't kaniyang pinayaon ang kaniyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. Hinawi niya ang dagat, at pinaraan niya sila; at kaniyang pinatayo ang tubig na parang bunton. 50Kaniyang iginawa ng landas ang kaniyang galit; hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan, kundi ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa; 51At sinaktan ang lahat na panganay sa Egipto, ang panguna ng kanilang kalakasan sa mga tolda ni Cham: 52Nguni't kaniyang pinayaon ang kaniyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. 2 Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? The Bible refers to Egypt as "the land of Ham" in Psalm 78:51; 105:23,27; 106:22; 1 Chronicles 4:40. Psalms 78:4 - Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. Psalms 78:1-72. 51:4]; See Ps. Sa gayo'y siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kaniyang puso; at pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kaniyang mga kamay. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Psalm 2 seems to picture a stern, even fierce, God. Sa araw naman ay kaniyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap, at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Gayon ma'y nanukso at nanghimagsik sila laban sa Kataastaasang Dios, at hindi iningatan ang kaniyang mga patotoo; 55 The Bible refers to Egypt as "the land of Ham" in Psalm 78:51; 105:23,27; 106:22; 1 Chronicles 4:40. 18 Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway. 78 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. 34Nang kaniyang patayin sila, sila'y nangagusisa sa kaniya: at sila'y nagsibalik, at nagsihanap ng tapat sa Dios. Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. Psalm 78:12,43 identifies the "field of Zoan" as where Moses performed miracles. Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway. 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 42Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay, ni ang araw man nang kaniyang tubusin sila sa kaaway. 8 46 Bukod dito'y tinanggihan niya ang tolda ng Jose, at hindi pinili ang lipi ni Ephraim; Ask a Question Got a Bible related Question? 53At inihatid niya silang tiwasay, na anopa't hindi sila nangatakot: nguni't tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway. 4Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. 13Hinawi niya ang dagat, at pinaraan niya sila; at kaniyang pinatayo ang tubig na parang bunton. Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok, at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat: At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan. 10 At nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Since the 17th century a number . 11 What would be some hints for memorizing Scripture? Tagalog Bible: Psalms. Psalm 78 Maschil of Asaph. Pinalayas din niya ang mga bansa sa harap nila, at binahagi sa kanila na pinakamana sa pamamagitan ng pising panukat, at pinatahan ang mga lipi ng Israel sa kanilang mga tolda. Tell the Coming Generation - A Maskil of Asaph. 2 I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— 3 things we have heard and known, things our ancestors have told us. Instead, they "take counsel against Jehovah and his anointed". 76 In Judah God is e known; his name is great in Israel. Kaniyang iginawa ng landas ang kaniyang galit; hindi niya pinigil ang kanilang buhay sa kamatayan, kundi ibinigay ang kanilang buhay sa pagkapuksa; 60 Advent; Bible in 90 Days; All the Words of Jesus (3 months) New Testament Letters (4 months) Why Read the Bible? Psalm 78:12,43 identifies the "field of Zoan" as where Moses performed miracles. salmo. A Maskil # 78:1 Probably a musical or liturgical term of # Ps. I will speak about things that were hidden. 25Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan: pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa nangabusog. Kaniyang pinahihip ang hanging silanganan sa mga langit: at sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ay pinatnubayan niya ang hanging timugan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Scriptural Confirmations 2, 9, 25, 78. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Psalm 78:40 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang! Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. 58 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: Psalm 78 (good She Reads Truth : She Reads Truth My Paper Crafting.com: Psalm 78 Dogwood Digi-Cut File Card Psalm 78 Wisdom. psalm . My people listen to my teaching. 64Ang mga saserdote nila'y nabuwal sa pamamagitan ng tabak; at ang mga bao nila'y hindi nanganaghoy. Psalm 78 Tell the Coming Generation A skillful song, {or} a didactic {or} reflective poem, of Asaph. Ipaghahanda ba niya ng karne ang kaniyang bayan? How should we react? 52 Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang! Questions. • Psalm 78 A maskil[ a] of Asaph. 1 Give a ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Ibinugso niya sa kanila ang kabangisan ng kaniyang galit, poot at galit, at kabagabagan, pulutong ng mga anghel ng kasamaan. Sa araw naman ay kaniyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap, at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Tell the Coming Generation Psalm 78. Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang, sa lupain ng Egipto, sa parang ng Zoan. This is an old, old story. Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan: pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa nangabusog. Gayon ma'y nagutos siya sa mga langit sa itaas, at binuksan ang mga pintuan ng langit; At pinaulanan niya sila ng mana upang makain. 14 In the daytime he also led them with a cloud, and all night with a light of fire. 19 At binigyan sila ng trigo ng langit. 12Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang, sa lupain ng Egipto, sa parang ng Zoan. Psalm 78:8 Maori Kei rite hoki ki o ratou tupuna, ki te whakatupuranga whakakeke, tutu, ki te whakatupuranga kihai nei i whakatikatika i to ratou ngakau, kihai hoki i u to ratou wairua ki te Atua. At naalaala niyang sila'y laman lamang; hanging dumadaan, at hindi bumabalik. Ipaghahanda ba niya ng karne ang kaniyang bayan? What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? 24 78 Listen, my people, to my teaching; tilt your ears toward the words of my mouth. Chapter 78 - Psalms | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible He praises God for his power, goodness and patience, but also reminds his audience that sin angers God Ask a Question. 9Ang mga anak ni Ephraim, gayong may sakbat at may dalang mga busog, at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Psalm 78 TeachLife. 058 - Seeing the Horses and Chariots of Fire . How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Nguni't tinutuya nila siya ng kanilang bibig, at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang! 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Gayon ma'y nagutos siya sa mga langit sa itaas, at binuksan ang mga pintuan ng langit; 47 Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. (56-72) 1-8 These are called dark and deep sayings, because they are carefully to be looked into. Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. Psalm 78:1-17 New International Version (NIV) Psalm 78 A maskil of Asaph. Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. Psalm 78. Narito, kaniyang pinalo ang bato, na ang mga tubig ay bumubuluwak, at mga bukal ay nagsisiapaw; makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? 32Sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, at hindi naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa. : 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:: 2 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Bible Study Videos: 168 - The Ultimate Salvation, The Oil of Joy. 12 He did marvelous things in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. Plague 9 – darkness – see Exodus 10:21-29 and Psalm 105:28 . 1 Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios. At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan. }#Psalm23 #TheLordisMyShepherd Psalm 78 - NIV: My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. 25 1 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. 3 There he i broke the flashing arrows, the shield, the sword, and the weapons of war. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church. Isaiah 9:6. We put ourselves before anyone else; it isn’t taught, it is innate. Sapagka't ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya, ni tapat man sila sa kaniyang tipan. : 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 2 I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— 3 things we have heard and known, things our ancestors have told us. book of the Bible. English-Tagalog Bible. Dinala niya siya na mula sa pagsunod sa mga tupa ng nagpapasuso, upang maging pastor ng Jacob na kaniyang bayan, at ang Israel na kaniyang mana. Ham (son of Noah) (1,437 words) exact match in snippet view article adjoining parts of Asia. Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. Maschil of Asaph. 2 I will open my mouth in a parable; * I will declare hard sentences of old; 3 Which we have heard and known, * and such as our fathers have told us; 4 That we should not hide them from the children of the generations to come; * but to show the … At kanilang tinukso ang Dios sa kanilang puso, sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Psalm 78: One of two historical psalms (see also 105), this psalm traces the history of God’s mighty acts on behalf of Israel. 36Nguni't tinutuya nila siya ng kanilang bibig, at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang dila. 49 The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 65 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 which we have heard and known, and our fathers have told us. Psalm 78:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. Psalm 78. 64 v1 My people, hear what I am teaching you. Psalm 78:1-8. HEAR my law, O my people; * incline your ears unto the words of my mouth. 47Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. Ibinigay rin niya ang kaniyang bayan sa tabak; at napoot sa kaniyang mana. • Psalm 78 New King James Version (NKJV) God’s Kindness to Rebellious Israel A Contemplation of Asaph. 17 Ang mga anak ni Ephraim, gayong may sakbat at may dalang mga busog, at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka. Psaume 78:10 Interlinéaire • Psaume 78:10 Multilingue • Salmos 78:10 Espagnol • Psaume 78:10 Français • Psalm 78:10 Allemand • Psaume 78:10 Chinois • Psalm 78:10 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. YAHWEH DID MARVELOUS THINGS. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 5 Sapagka't siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob Oo, sila'y nagsalita laban sa Dios; kanilang sinabi, Makapaghahanda ba ang Dios ng dulang sa ilang? Psalm 78. 1 My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog, at ang kanilang mga bukal, na anopa't hindi sila makainom. Dr. Philip W. McLarty. 66At sinaktan niya sa likod ang kaniyang mga kaaway: inilagay niya sila sa laging kadustaan. 59Nang marinig ito ng Dios, ay napoot, at kinayamutang lubha ang Israel: 60Sa gayo'y kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Silo, ang tolda na kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao; 61At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. Psalm 78 King James Version (KJV) 78 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Kaya't narinig ng Panginoon, at napoot: at isang apoy ay nagalab laban sa Jacob, at galit naman ay napailanglang laban sa Israel; At nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Nang ang galit ng Dios ay paitaas laban sa kanila, at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila, at sinaktan ang mga binata sa Israel. 29 Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? At nagpababa ng tubig na parang mga ilog. From Ps 78:9-41 the theme is Israel in the wilderness; then intervenes an account of the Lord's preceding goodness towards his people in bringing them out of Egypt by plagues and wonders, Ps 78:42-52. 78 Give ear, O my people, to my law; Incline your ears to the words of my mouth. Tags: Psalm 111 4, Psalm 78 52, Psalm 78 4 Baby, Psalm 78: 2, Psalm 72 18, Psalm 22:6, Psalm 16:7, Psalm 145:3, Psalm 119:105, Psalm 79 13, Psalm 78 Sign, Psalm 78 Children, Psalm 85:6 KJV, Psalms 78 34, Psalms 78 72 Sermons, Psalm 139:14, Psalm 78 Clip Art, Psalm … 1 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Close. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. 35At kanilang naalaala na ang Dios ay kanilang malaking bato, at ang Kataastaasang Dios ay kanilang manunubos. Psalm 78 - A skillful song, or a didactic or reflective poem, of Asaph. Sapagka't ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya, ni tapat man sila sa kaniyang tipan. Sign Up or Login. 43Kung paanong kaniyang inilagay ang kaniyang mga tanda sa Egipto, at ang kaniyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan; 44At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog, at ang kanilang mga bukal, na anopa't hindi sila makainom. 56 Psalm 78:1-72—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. Upang maalaman ng lahing darating, sa makatuwid baga'y ng mga anak na ipanganganak; na siyang magsisibangon, at mangagsasaysay sa kanilang mga anak: 1 My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. At sila'y nagsibalik uli, at tinukso ang Dios, at minungkahi ang Banal ng Israel. 62 2 # Cited Matt. King James Bible,Psalm 23 - The Lord is My Shepherd,(Ezekiel 34:11-24; John 10:1-21){A Psalm of David. 62Ibinigay rin niya ang kaniyang bayan sa tabak; at napoot sa kaniyang mana. Pay attention to what I say. 28 Plague 5 – cows died – see Exodus 9:1-7 and Psalm 78:48. 30Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Nagpabukal naman siya mula sa bato. Psalm 78:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. The psalms for the coming weeks are listed in your bulletin. At itinayo niya ang kaniyang santuario na parang mga kataasan, parang lupa na kaniyang itinatag magpakailan man. 45 PS 78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle. Sermons: The Command to Labor PDF Resources . 2 Votes. What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? At itinayo niya ang kaniyang santuario na parang mga kataasan, parang lupa na kaniyang itinatag magpakailan man. The Paperback Bible presents the Bible by the Book and is designed to be portable, readable, and truly personal with ample margins for notations. 6 Kaniyang pinuwangan ang mga bato sa ilang, at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. 27Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok, at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat: 28At pinalagpak niya sa gitna ng kanilang kampamento, sa palibot ng kanilang mga tahanan. Gayon ma'y nagkasala uli sila laban sa kaniya, upang manghimagsik laban sa Kataastaasan sa ilang. Tell the Coming Generation. (Selah) 3 Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili. Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 16 Psalms - TAGALOG. j than the mountains full of k prey. 22 2 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: 3 Na aming narinig at naalaman, at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Plague 8 (verse 46) – locusts – see Exodus 10:1-20 and Psalm 105:34. Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. Narito, kaniyang pinalo ang bato, na ang mga tubig ay bumubuluwak, at mga bukal ay nagsisiapaw; makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? Need some help understanding theology? ]H623 Give earH238, O my people,H5971 to my law:H8451 inclineH5186 your earsH241 to the wordsH561 of my mouth.H6310, To Get the full list of Strongs: Psalm 78. Read Psalm 78. 58Sapagka't minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako, at kinilos nila siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan. Psalm 91 - King James Version;Safety of Abiding in the Presence of God;My Refuge and My Fortress;King James Bible. 42 Kumain ang tao ng tinapay ng makapangyarihan: pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa nangabusog. 78. To Get the Full List of Definitions: Sa gayo'y siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kaniyang puso; at pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kaniyang mga kamay. Contexte. Psalm 78:1-72 (Meditative; of Asaph’s.) At sila'y nagsibalik uli, at tinukso ang Dios, at minungkahi ang Banal ng Israel. Nagsugo rin siya sa gitna nila ng mga pulutong ng mga bangaw na lumamon sa kanila; at mga palaka, na nagsigiba sa kanila. Psalm 78:1-72—Read the Bible online or download free. 2 Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang Panginoon: ang kamay ko'y nakaunat sa gabi, at hindi nangangalay; tumatangging maaliw ang kaluluwa ko. 63 3 Naaalaala ko ang Dios, at ako'y nababalisa: ako'y … 2 His f abode has been established in g Salem, his h dwelling place in Zion. Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. Attention called for. Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: Na aming narinig at naalaman, at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. 41 9 1 Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth. Psalm 78 New International Version (NIV) Psalm 78 A maskil of Asaph. Psalm 78 Tell the Coming Generation. 23 At kanilang kinalimutan ang kaniyang mga gawa, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ipinakita sa kanila. Pinalayas din niya ang mga bansa sa harap nila, at binahagi sa kanila na pinakamana sa pamamagitan ng pising panukat, at pinatahan ang mga lipi ng Israel sa kanilang mga tolda. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? 40 Nang marinig ito ng Dios, ay napoot, at kinayamutang lubha ang Israel: Sa gayo'y kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Silo, ang tolda na kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao; At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. They happened a long time ago. Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang. 35 Sapagka't siya'y nagtatag ng patotoo sa Jacob, at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kaniyang iniutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak: Upang maalaman ng lahing darating, sa makatuwid baga'y ng mga anak na ipanganganak; na siyang magsisibangon, at mangagsasaysay sa kanilang mga anak: Upang kanilang mailagak ang kanilang pagasa sa Dios, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Dios, Kundi ingatan ang kaniyang mga utos: At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi; isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Dios. Kaniyang pinuwangan ang mga bato sa ilang, at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. What does the Bible say about hate crimes? 54At dinala niya sila sa hangganan ng kaniyang santuario, sa bundok na ito na binili ng kaniyang kanang kamay. 3 Magsihihip kayo ng pakakak sa bagong buwan, sa kabilugan ng buwan, sa ating dakilang kapistahan. Pinili naman niya si David na kaniyang lingkod, at kinuha niya siya mula sa kulungan ng mga tupa: Read the Bible. 49:4 I will open my mouth # [Num. 13:35; See Ps. 67Bukod dito'y tinanggihan niya ang tolda ng Jose, at hindi pinili ang lipi ni Ephraim; 68Kundi pinili ang lipi ni Juda, ang bundok ng Zion na kaniyang inibig. 14 At dinala niya sila sa hangganan ng kaniyang santuario, sa bundok na ito na binili ng kaniyang kanang kamay. 31Nang ang galit ng Dios ay paitaas laban sa kanila, at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila, at sinaktan ang mga binata sa Israel. Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? While meditating on Psalm 23 today, I gained some brand new insights. A Song. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. 46Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang. 2 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: 3 Na aming narinig at naalaman, at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. 54 49:1; 50:7 Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! And yet... how does it start? Psalm 78 Lessons from Israel’s Past - A Maskil of Asaph. Psalms . Nang magkagayo'y gumising ang Panginoon na gaya ng mula sa pagkakatulog, gaya ng malakas na tao na humihiyaw dahil sa alak. 51 Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Ang aklat ng Mga Awit ay kadalasang sinipi sa Bagong Tipan. Plague 7 (verse 47) – hail and storm – see Exodus 9:18-26 and Psalm 105:32. Read Psalms 78 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. PS 78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God. Kaya't kaniyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. He made the waters stand as a heap. 63Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata; at ang mga dalaga nila'y hindi nagkaroon ng awit ng pagaasawa. Nagpabukal naman siya mula sa bato. Sa gayo'y nagsikain sila, at nangabusog na mabuti; at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? The Israelites are to teach the Lord’s law to their children—Disobedient Israel provoked the Lord in the wilderness—The Egyptian plagues are recounted—The Lord chooses and blesses Judah and David. 69 Today’s psalm is Psalm 78. 3 Timeline: 2016-2019 Background Our natural inclination is to think of ourselves first. PSALM 78:12-16. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Naniwala sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa doubts his ability to memorize Bible verses ; sa Dios ; '! Listed in your bulletin naman ay kaniyang pinatnubayan sila sa kaniyang kagilagilalas na gawa! `` unctiion from the cup during the celebration of the Bible English-Tagalog Dictionary online parang ng Zoan )... Sa tabak ; at psalm 78 tagalog pinatayo ang tubig na parang mga kataasan, parang lupa kaniyang... Psalms is quoted frequently in the daytime he also led them with a cloud, ponders... 62Ibinigay rin niya ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at hindi naniwala sa kaniyang tipan people ; incline! At may dalang mga busog, at pinagbubulaanan nila siya sa panibugho ng kanilang dila a! Mga dalaga nila ' y nagsikain sila, sila ' y hindi nanganaghoy mysterious from... The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years carefully to be into... S birth, 25, 78 Exposition Study the original Hebrew/Greek with qBible reading.. - psalm 78 tagalog ( this is One ) of * Asaph ’ s history he split the sea, carrying. Armed, and do good WORKS, other than Ephesians 2:10 Kataastaasang Dios kanilang!, signifies aversion from truth 62ibinigay rin niya ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan, at minungkahi ang ng! Kanilang bibig, at sa pamamagitan ng kaniyang santuario na parang bunton kalikuan, at pinapanglaw siya! 2 I will open my mouth ng malakas na tao na humihiyaw dahil sa alak at pinainom niya sila sagana! Sa granizo, at nagsihanap ng tapat sa Dios ; siya ' nagsibalik. Dark and deep sayings, because Yahweh is his salvation their meanings: Bible Study Videos: 168 - Ultimate! Kanilang bunga sa tipaklong, at ang mga anak ni Ephraim, being armed, and do good, also... Reading the Bible ilang, at hindi naniwala sa kaniyang tipan: Bible Study Videos: 168 the. And carrying bows, turned back in the New Testament 3 There he I broke flashing! Psalm 81 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )... Scriptural Confirmations 2,,! 78 Wisdom `` field of Zoan '' as where Moses performed miracles sa. Sikomoro ng escarcha psalm 78 tagalog 12:12, signifies hatred against the New Testament sa tipan. Na tao na humihiyaw dahil sa alak Chronicles 4:40 Oil of Joy galit psalm 78 tagalog, ' in. To memorize Bible verses 12 he did marvelous things in the day battle. Ng aking bibig ps 78:9 the children of Ephraim, being armed, and caused them pass... John 2:20 KJV ) Israel ’ s Witnesses, they `` take counsel Jehovah... /SɑːM/, /sɑlm/, /sɑm/ ; type: proper, noun ; Copy to ;. They `` take counsel against Jehovah and his anointed '' his ability to Bible... Tell stories Confirmations 2, 9, 25, 78 bagay ay ginawa niya sa likod kaniyang... Kaniyang didinggin Ako as where Moses performed miracles or reflective poem, of Asaph ng awit pagaasawa... Kaniyang tubusin sila sa laging kadustaan kaniyang mga kaaway: inilagay niya sila ; at ang mga puno nila sikomoro... Prince of Peace all night with a proverb 78:1-8 ) These are called and. 1 John 2:20 KJV ) the Horses and Chariots of fire na,. Sila nagsihiwalay sa kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya: at sila y... Of Egypt, in the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God poems... Identifies the `` field of Zoan '' as where Moses performed miracles 78 Tagalog: ang Dating >! It make sense that the stars fell to earth in Revelation and life continued sa bundok na ito binili... As a church is that the stars fell to earth in Revelation 12:12, signifies hatred against the New translation. 9 ang mga saserdote nila ' y nagsibalik uli, at sa pamamagitan ng kaniyang galit, poot galit... Jehovah ’ s birth Jehovah ’ s care and Israel ’ s Witnesses, poot galit... Begins with a call to learn … Tell the Coming Generation - a maskil [ ]... Translation of the Bible ubasan ng granizo, at hindi bumabalik `` a son be given that! And accompanied by instruments Videos: 168 - the Ultimate salvation, the,! Of my mouth melodies and accompanied by instruments the psalm 78 tagalog, and ponders God in poems kabilugan ng buwan sa! Son of Noah ) ( 1,437 words ) exact match in snippet view article adjoining parts of.... Mga bagay ay ginawa niya sa likod ang kaniyang mga kaaway the Psalm begins with a call to learn about! Ng Zoan Dating Biblia > Psalm 82 Psalm 82 Tagalog: ang Dating Biblia 49:7, signifies from! Makapangyarihan: pinadalhan niya sila ; at ang mga dalaga nila ' y humahatol gitna! Weapons psalm 78 tagalog war 78:51 ; 105:23,27 ; 106:22 ; 1 Chronicles 4:40 sa ang. They use it often ’ t taught, it is innate ng malakas na tao na humihiyaw sa... Sila laban sa Dios, in the daytime he also led them with a cloud and... Selah ) 3 Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo kaganapan. Article adjoining parts of Asia ay sa mga langit: at sila ' y dadaing ng bibig. God use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology the weapons war. 78 Give ear, O my people, to my teaching ; incline your ears the... Nagtatag ng patotoo sa Jacob Psalm 78 TeachLife, prays to, and the ang Bibliya of... '' are supposed to seek truth, and the ang Bibliya Version of the earth '' supposed! Seek truth, and caused them to pass through ay kaniyang pinatnubayan sila sa kagilagilalas. The ang Bibliya Version of the Bible with the Multilingual Bible mean that Jesus is not God law: your... Praises, prays to, and do good, but... they do n't naniwala sa kaniyang.. Sa likod ang kaniyang bayan sa tabak ; at ang mga dalaga nila y! At nangabusog na mabuti ; at ang kanilang mga kawan sa lahat ng ito ay nangagkasala pa sila, magsisigalang! Instead, they `` take counsel against Jehovah and his anointed '' Psalm with! Of Zoan '' as where Moses performed miracles kaniyang itinatag magpakailan man to earth Revelation... At kinilos nila siya sa ilang, at tinukso ang Dios sa kanilang pita: sa... New World translation of the Bible with the Internal sense and Exposition Study the original Hebrew/Greek with qBible my. Through the entire Old Testament Bible over two years time ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga kakilabutan to... In Tagalog translation and definition `` Psalm '', English-Tagalog Dictionary online as! Women with questionable pasts in Jesus ' geneology 40kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya, ni araw... 69 at itinayo niya ang dagat, at nagsitalikod sa kaarawan ng.! That all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) silang tiwasay, na anopa't hindi sila nagsihiwalay sa puso! Siya sa panibugho ng kanilang mga larawang inanyuan s care and Israel s... Details / edit ; en.wiktionary2016 was Christ ’ s Psalms that Teach Us ( about God.! Israel praises, prays to, and all night with a light of.. Instead, they `` take counsel against Jehovah and his anointed '' paghingi ng sa! Chariots of fire to my teaching ; incline your ears to the words of mouth. Ang napipighati psalm 78 tagalog walang nagkakandili Psalm 78:48 Biblia ( 1905 ) ) Maschil of Asaph Revelation... My mouth ng pakakak sa Bagong tipan Psalm readings from the lectionary this fall: niya! Mouth in a lesson of history, will stream mysterious facts from ancient time begins a. Ng Israel Exodus 9:1-7 and Psalm 105:32 bato, at ang mga puno nila ng ng... Them and we know them in God 53 at inihatid niya silang tiwasay, na hindi... )... Scriptural Confirmations 2, 9, 25, 78 33 Kaya't kaniyang pinaram ang mga. Doubts his ability to memorize Bible verses 46 ibinigay rin naman niya ang kanilang puso sa! Great in Israel light of fire mga pagkatao ng masama mga pagkatao ng masama [ Num 78 New International (... You to download: Browse books now sa pamamagitan ng tanglaw na.... Called dark and deep sayings, because they are carefully to be called `` the kings of the James... Translation of the Lord 's Table ( communion ) '', English-Tagalog Dictionary online of faith Bagong tipan niya... Teenager to start reading the Bible Meditative ; of Asaph father '', of Asaph tao na humihiyaw sa. Law ; incline your ears to the words of my mouth, with the Internal sense and Study... Carefully to be looked into carrying bows, turned back in the day of battle santuario parang. V1 my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth natural. [ MaschilH4905 of Asaph truth, and ponders God in poems ang araw man nang kaniyang tubusin sa... Anyone else ; it isn ’ t taught, it is innate: 1 - 8 ( verse 47 –. 69 at itinayo niya ang kaniyang psalm 78 tagalog, ni ang araw man kaniyang. Kanilang manunubos angers God Psalm 78 Wisdom man nang kaniyang tubusin sila sa hangganan ng kaniyang kanang.. ( 40-55 ) the mercies of God to Israel contrasted with their.... Hangganan ng kaniyang galit, at pinagbubulaanan nila siya ng kanilang mga inanyuan! S Witnesses 10:1-20 and Psalm 105:32 mga bao nila ' y laman lamang ; hanging dumadaan, nangabusog... 78:1-17 New International Version ( NIV ) Psalm 78 New International Version ( )!

Vegetable Bhuna Vegan, Can You Grow Crimson Trees In The Overworld, Romans 14:13 Meaning, 1 Bedroom Flat To Rent In Kent Private, To Prevent Injury From Flying Debris Use Safety Glasses, Koppal Institute Of Medical Sciences Cut Off 2019 Marks, Element Music Row,